PRIVACY POLICY - PERSONEELSGEGEVENS

1. Contactgegevens inzake vragen m.b.t. wet op de privacy (GDPR)

U kan uw vragen, opmerkingen en klachten richten aan Beverly Food and Beverage, met maatschappelijke zetel te Lierselei 175 te 2390 Malle

U kan dat ofwel schriftelijk aan boven vernoemd adres t.a.v. de CFO. Uiteraard kan u ook via mail uw boodschap richten aan info@beversbevers.be

Uiteraard zullen wij steeds zo snel mogelijk uw bericht beantwoorden.

2. Wat zijn personeelsgegevens inzake privacywetgeving :

Dit betreft alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dat wil zeggen dat het hier gaat over een natuurlijke persoon die kan herkend worden aan de hand van bijvoorbeeld de naam, adresgegevens en alle andere gegevens die u als persoon kan identificeren.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Definitie van bijzondere persoonsgegevens :

Dit betreft de verwerking van gegevens inzake ras, religieuze overtuigingen, genetische gegevens, gegevens m.b.t. de seksuele geaardheid, biometrische gegevens en/of gegevens m.b.t. de gezondheid.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij m.b.t. onze tijdelijke werkkrachten?

Voor onze tijdelijke werkkrachten en kandidaten verzamelen wij gegevens m.b.t. :

  • Cv’s en de daarbij horende gegevens m.b.t. het sollicitatiegesprek
  • Digitale gegevens (foto’s, …) waarvoor u toestemming hebt gegeven
  • Alle informatie om correcte loonverwerkingen te kunnen garanderen : adresgegevens, gezinsgegevens, bankrekeningnummer
  • Looninformatie die betrekking hebben met uw kandidatuur en tewerkstelling

4. Duurtijd van de verwerking van uw gegeven

Alle gegevens m.b.t. kandidaten worden minimum 2 jaar bijgehouden, tenzij u expliciet in een langere periode toestemt.

Voor alle tijdelijke werkkrachten, waarvoor wij minimum 1 arbeidsovereenkomst hebben opgesteld, voorzien wij in de wettelijke termijnen van 5 jaar inzake bewaarplicht.

Dat betekent concreet dat wij alle gegevens actief bijhouden tijdens het jaar dat de arbeidsovereenkomst werd opgesteld tot en met 5 jaar na de fiscale afsluiting van het jaar van de arbeidsovereenkomst.

Hierop kan geen enkele uitzondering worden toegestaan, om welke reden dan ook omwille van de wettelijke bewaartermijnen die ons als werkgever zijn opgelegd.

5. Uw rechten als uitzendkracht

5.1 Recht op inzage en toegang

U hebt als tijdelijke werkkracht het recht op inzage van uw gegevens, conform de geldende voorwaarden in de sector. Dit recht kan u gratis uitoefenen. Hiervoor kan u een mail sturen naar info@beversbevers.be of uw verzoek schriftelijk sturen naar de maatschappelijke zetel.

5.2 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover wij uw gegevens, met uw voorafgaande toestemming, hebben verwerkt, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken, voor zover deze niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze wettelijke verplichtingen inzake loonverwerking.

5.3 Recht van gegevensoverdracht

Conform de bepalingen die in onze sector gelden, beschikt u over het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbare gestructureerde vorm om deze over te dragen aan andere verantwoordelijke gegevensverwerkers.

5.4 Recht op verbetering, verwijdering of beperking

U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, te beperken, of te verwijderen. Verwijderen is uiteraard slechts mogelijk voor zover er op dat moment nog geen loonverwerking werd uitgevoerd.

5.5 Klacht

U kan ook steeds klacht indienen bij de Belgische Privacy commissie wanneer u van mening bent dat uw rechten inzake vertrouwelijkheid werden geschonden.